םלסיאב ןימאהל 

ןושאר קרפ :

םלסיא לש תודחאה תא לבקל 

1. ( גורה אל ירצונה ושי ) םירצונו םידוהי תא רבח

2.  ?לבב לש הללקה תא קליס םיהולא םאה 

3. םידוהיהו דמהומ 

4. ?םלסיאל תוכפוה םישנ עודמ 

5.  Israel ; "Muslims better to Jews than Christians"

6.  ?םישוע םימלסומש ומכ וללפתה םידוהיה 

7. ?חישמ ך"נתה ןארוקה םאה also Discoveries in the Jewish Bible

8. דמהומ איבנ לע םירמוא םישנאש המ 

9.  ידוהיה ך"נתב הללא 

 

11. ?ימשיטנא ןארוק וא ידוהיה ך"נתה םאה 

12. ?םיברע לש םייטנג םיחאו םידוהי 

13. ?תיבה רה תא שדחמ ונב םימלסומ םאה   
15. םייוגו םידוהיל אוה הללא 

16. ןארוקה תא תואדוומ תומ םי לש תוליגמ 

17. ואדיו  and ילאוטסקט  : תויודע 

 

 

2 קלח 

ןארוקב םידוהי 

1. םהרבא : ןארוקה לש םירופיס    2.  בו'ג : ןארוקה לש םירופיס 
3. םדא : ןארוקה לש םירופיס    4.  
5. דוד : ןארוקה לש םירופיס    6. ףסוי : ןארוקה לש םירופיס 
8. הברה : ןארוקה לש םירופיס 
9. ושי : ןארוקה לש םירופיס    10. השומ : ןארוקה לש םירופיס 
11. חונ : ןארוקה לש םירופיס  12. המלש : ןארוקה לש םירופיס   
13.  ירקאז: ןארוקה לש םירופיס 

3 קלח 

ןארוקב םירגתאמו םיסינה  

1. הרובדה  2.  םימה 
3. םוקיה  4.  רהה
5. ישונא רוע 6.  ?םימוקיב םייח 
7. סוניקואה  
9. היצולובאו ,ןארוקה ,ך"נתה  

4 קלח 

הנוש 

 1. ירצונ בישהל ךיא  2.  יאופר עדמל םימלסומ לש המורת 
 3. תימלסיא הפורת  4.  הימונורטסאל םימלסומ לש המורת 
 5.  ?םלסיאמ תירברב רתוי תודהי םאה  6. הקיטמתמל םימלסומ לש המורת 
 7. ?דמושמ םלסיאל ידוהי םאה   

 

Resources guide - Free Books - mp3 - Free downloads - Pictures

- Free Koran

Comparative guide - atheism - CoS - Christianity - Hinduism

- Buddhism

Site guide - search - chat - contact - contents

- home